Заря
 • Рус Тат
 • 11 июль 2012 яңалыклары

  • 11 июль 2012 - 05:49
   Алексеевск дин әһелләренә шәһадәтнамәләр тапшырылды
   5 июльдђ Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте бинасында Алексеевск дин ђџеллђренђ имам-хатыйблык шђџадђтнамђлђре тапшырылды. Моћа кадђр республиканыћ 10лап районы имамнарына шђџадђтнамђлђр бирелгђн иде, ђ бу кљнне исђ Алексеевск районыннан 11 имам-хатыйб шђџадђтнамђле булды. Шђџадђтнамђлђр тапшыру тантанасында Татарстан Мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз имамнарныћ бњгенге кљндђге эшчђнлеклђрен билгелђп њтте, авыл муллаларын борчыган сорауларга...
   592
   0
   0
  • 11 июль 2012 - 05:43
   Хәзер инстанцияләр буйлап чабарга кирәкми
   1 июльдђн ТР буенча Росреестр Идарђсе бњлегенђ гариза бирњчелђр (гражданнар) тапшыра торган документлар саны кимеде. Ђлеге яћалыкны кертњ турында ТР буенча Росреестр Идарђсенећ Алексеевск бњлеге начальнигы урынбасары Аркадий БЕЛКИН сљйли: - Элек гражданнар ќыя торган документлар, чыннан да, азая. Эш шунда, хђзер аларныћ кайберлђре башкарма хакимиятнећ федераль органнары территориаль органнары,...
   975
   0
   0
  • 11 июль 2012 - 05:41
   Җәйнең күңелле бәйрәме
   Июль башында Чуаш Майнасы авыл мђдђният йортыныћ "Шусем" халык фольклор коллективы республика "Уяв" чуаш мђдђнияте бђйрђмендђ булды. Татарстаннан, Россия Федерациясеннђн џђм чит иллђрдђн књп кенђ кунаклар ќыйган гаять зур бђйрђм Нурлатта узды. Элек борынгы гореф-гадђтлђр буенча ул яшьлђрне бергђ туплау-ђйлђн-бђйлђн уйнау, ќырлар ќырлау, уеннарда катнашу, кыскасы, књћелле ял иттерњ љчен...
   762
   0
   0
  • 11 июль 2012 - 05:37
   Өйләренә кайттылар
   Июль башында биш алексеевскилы Кара дићгез флотында хезмђтлђрен тђмамлап кайтты. 5 июльдђ район башлыгы Владимир Козонков Мишанин Алексей, Егоров Олег, Белов Максим, Камалов Марсель џђм Шинкаров Николай белђн очрашты. Егетлђр њзлђренећ "Эпрон"да хезмђт итњлђре, Италия ярларына Урта дићгезгђ сђяхђтлђре, НАТО хђрби-дићгез кљчлђре белђн берлектђ укулар турында сљйлђделђр. Район башлыгы егетлђргђ...
   585
   0
   0
  Реклама